ចម្រៀងប្រចាំសបា្តហ៍-ទី២


ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ សូមស្វាគមន៍ បងប្អូននឹងប្រិយ៍មិត្ត ទាំងអស់ជាទីរាប់អាន។ ដើម្បីបំបាត់ នូវការតប់ប្រម៉ល់ខ្លះៗ ក្រោយពេលឈប់សំរាកពីការងា ខ្ញុំបានពាំនាំមក នូវបទចម្រៀង ឆ្លងឆ្លើយមួយចំនួន ជូនបងប្អូនស្តាប់កំសាន្ត សូមរីលរាយសា្តប់ដោយមេត្រី៕

សូមអធ្យាស្រ័យផងបាទ ដែលមិនបានដាក់ឈ្មោះ បទចម្រៀងជូនទាំងអស់។ តាមពិតចង់ដាក់ជូនដែរ ប៉ុនែ្តអត់ដឹងច្បាស់លាស់ ព្រោះបទចម្រៀងខ្លះបានថតចេញពីវិទ្យុ និងមិត្តភក្តីជាច្រើនបានចម្លងអោយ ដើម្បីយកមកដាក់​នៅទីនេះ ជូនបងប្អូននឹងមិត្តជិតឆ្ងាយ​ទាំងអស់ស្តាប់កំសាន្ត។

អាស្រ័យហេតុនេះ បើបងប្អូន មានបំណងចង់ជួយផ្តល់ នូវឈ្មោះបទចម្រៀងទាំងនោះ​ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ សូមអរគុណនិងទទួលយក​ ដោយសេចក្តីរីករាយជានិច្ច៕

បទទី១.បងសេ្នហ៍អូនដូនអូនសេ្នហ៍បង ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុត នឹង អ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា៕

បទទី២.ស្រណោះអូរជ្រៅ​ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុត​ នឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា៕

បទទី៣.ស្រីស្រស់ក្មេងខ្ចី ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុត នឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា៕

បទទី៤.តើអូនកើតឆ្នាំអី ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុត នឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា៕

បទទី៥.សត្វចាបយំចេប ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុត នឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា៕

បទទី៦.ស្លឹកដូងធ្លាក់សំយ៉ាក ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុត នឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា៕

បទទី៧.ចន្រ្ទាតែមួយ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុត នឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា៕

បទទី៨.ក្តិចមួលភ្លៅបង ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា៕

បទទី៩.ស្រីតូចត្រមែ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុត នឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា៕

បទទី១០.នែក!នាងក្រមុំរូបស្រស់ប្រិបប្រិយ៍ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុត នឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា៕

បទទី១១.ខែចែតចូលឆ្នាំ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១២.កូនចៅលោកណា ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៣.អុំទូកលឺនលយ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៤.អូនយំរឿងអ្វី?.. ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៥.រូបអូនស្រស់មែន! ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៦.ឡា!ឡា!ឡាលំបាយយេបក ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹង អ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៧.Chompey សេរីសោភ័ណ ច្រៀងដោយ:​ លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៨.សាវ៉ាន់ឌីខាប់​ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៩.សង្សាថ្លើមជីវិត ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី២០.ម៉ោងប៉ុន្មានហើយនាង?.. ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី២១.ដួងព្រះច័ន្ទទ្រ្ទា ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី២២.គំនួចវេយោ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី២៣.ខ្យល់ផាត់រំភើយ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី២៤.យើងកុំភេ្លចគ្នា ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី២៥.ស្រស់ដូចគ្នា ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី២៦.ស្រអែមខៀវខ្ចី ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី២៧.គោបងសែ្នងមួយ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី២៨.ចង់កើតជាទឹក ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុត

បទទី២៩.សែនក្រអូបម្លេះទេ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៣០.បាត់ដំបងមានអ្វីឆ្ងាញ៉?..ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៣១.អំណាចពុកមាត់ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៣២.បងទ្រាំមិនបានទេពីសី ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៣៣.អាឡូបងអាឡូអូន ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៣៤.សេ្នហាទុំនិងទាវ ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៣៥.ឆោមអើយឆោមឆែត ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៣៦.ចម្រៀងសេ្នហា ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៣៧.សំណាបយោងដី ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៣៨.យើងស្រឡាញ់គ្នា ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៣៩.ជឿចិត្តបងទេ?..ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៤០.សេ្នហ៍ភក្តី ច្រៀងដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៤១.ចំរៀងស្នេហា បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៤២.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៤៣.ជីវិតក្នងភ្លើងសង្គ្រាម បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៤៤.លុះក្ស័យបងស្មោះ បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៤៥.ស្រីណាហ៊ានវាយស្រីនោះគូខ្ញុំ បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៤៦.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៤៧.ទឹកជ្រោះអនុស្សាវរីយ៍ បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៤៨.ដួងព្រះចន្រ្ទា បកស្រាយ ដោយ: ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៤៩.ស្នេហ៍ឋានតុសិត បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៥០.សម្ផស្សអ្នកគ្រូពេទ្យ បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៥១.លាហើយកូលាបបាត់ដំបង បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៥២.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៥៣.ពីនាយដល់អាយ បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៥៤.មួយកំផ្លៀងអនុស្សាវរីយ៍ បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៥៥.អ្នកគ្រូក្រមុំ បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៥៦.កញ្ញាថ្ពាល់ផ្អែម បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៥៧.ស្នេហាបឋមវ័យ បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៥៨.ស្នេហាអង្គារបុស្ស បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៥៩.រំដួលភ្នំសំពៅ បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៦០.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

សូមជំរាបថា បទចម្រៀងទាំងអស់នោះ ខ្ញុំបានបញ្ចូលសំរាប់ទាញយក ទុកសា្តប់នោះ រួចអស់ហើយ ដូច្នេះ បើបងប្អូន រកអត់ឃើញ ឬក៏ពេញចិត្ត បទណាមួយ សូមដាក់វាចារមកចុះ ខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនដោយរីករាយ សូមជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា៕

Advertisements

About សំណាងប្លក់

Welcome to Somnangblogs, enjoy and stay!.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

30 Responses to ចម្រៀងប្រចាំសបា្តហ៍-ទី២

 1. សំណាងប្លក់ ថា:

  សួស្តីប្អូនចំរើន សុខសប្បាយជាទេប្អូន? បងតែងតែមកលេងទីនេះជារើយៗ ព្រោះបងនឹកប្អូនពេក ក្រែងលោបាន ជួបប្អូននៅទីនេះ។

 2. muy ngoun ថា:

  ខ្ញុំចង់បានបទ ស្រអែមស្រីស្រស់ (ស្រីអើយ អើយស្រអែមស្រីស្រស់ ដើរលឿនដូចហោះ តើអូនប្រញាប់ដើរទៅណា

 3. Vsann's Blogs ថា:

  សាធុសាធុ!!!…ណាប្អូន បងរីករាយណាស់ ដែលប្អូនបាន Sign Up សមេ្រចលើកនេះ ៕

 4. Vsann's Blogs ថា:

  សាកមួយនេះមើ 5GB ដូចគ្នា បងបានសាករួចហើយ។ នេះជាលីងគំរូរសំរាប់ប្អូន [Audio http://www.opendrive.com/files/7533246_yfsNr/Khmer%20Oldies-updated-2010.by-somnang-041.mp3]
  សូមប្អូនរត់ទៅចុះឈ្មោះយកជង្រុកដាក់ស្រូវ នៅទីនេះ។ ហើយបើមានសំណួរ ឆ្ងល់ត្រង់ណា សួរមកបងចុះ​ បងរីករាយនឹងជួយផ្តល់ យោបល់ជូនប្អូនជានិច្ច៕

  • វ៉ាន់ ចំរើន ថា:

   ពិសេសណាស់បង ! ខ្ញុំបែបជ្រើសរើសយកអាក្រោយនេះហើយព្រោះ
   Sign Up តែម្តងបានសំរេច មិនសាំញ៉ាំដូចមុន ! អរគុណម្តងទៀតជូន
   ពរបងសំណាងល្អណាបងណា៎!!

 5. Vsann's Blogs ថា:

  ថៃ្ងសែ្អកក៏បានដែរ ប៉ុនែ្តបងចង់ដឹង នៅពេលប្អូនចុច Sign Up រួច​ តើគេបាននិយាយអ្វីខ្លះបា្រប់ប្អូនទេ? ជួនកាលប្អូនដាក់អ្វីខុស ពេលប្អូនចុច Sign Up ហើយ បន្ទាប់មកគេនិងបា្រប់ប្អូនភ្លាម៕ បើនៅតែចុះឈ្មោះមិនបាន​ ចាំបងរកថ្មីមួយទៀតជូនប្អូន៕

 6. វ៉ាន់ ចំរើន ថា:

  នេះប្រហែលដូចបង្កើត មែល ដែរហើយ ! ថ្ងៃខ្លះមិនឲ ឯថ្ងៃខ្លះទៀត
  បង្កើតតែមួយភ្លែតបាន ! ថ្ងៃនេះខ្ញុំព្យាយាមច្រើនដងហើយតែមិន
  សំរេចចឹងមានតែចាំថ្ងៃស្អែកទេបង……

 7. Vsann's Blogs ថា:

  ជំរាបសួរប្អូន 5GB ហេតុអីបានជាអត់ ទទួលយក ការចុះឈ្មោះរបស់ប្អូនអញ្ចឹង។ User name and Password គឺប្អូនបង្កើតដោយខ្លួនឯង​ មិនមែន Password Email ប្អូនទេ ។
  ចំពោះ 10GB ប្អូនមិនអាចដាក់ដូចនេះ​ [Audio http://boxstr.net/files/6828115_i9fwf/Track%20No22.mp] បានទេ ព្រោះគេបានលាក់លីង mp3 file មិនអោយយើងប្រើ។ ដាក់បានតែលីង “htm” ប៉ុណ្ណោះ មិនដូច 5GB ទេ សាក 5GB ម្តងទៀតមើ ៕

 8. វ៉ាន់ ចំរើន ថា:

  សួស្តីបង ! នៅក្នុង boxstr.net/( Free​ 5.GB ) ខ្ញុំចុះឈ្មោះមិន
  បានសោះ ! ចង់សួរបងថាPassword
  Username
  Password ( តើជាPassword របស់ Email ឬជា Password អ្វី ? )
  Verify Password
  Email
  Name
  ចំណែកក្នុង 4 shared.com ( Free 10.GB ) ខ្ញុំបង្កើតបានហើយ ក៏
  UPLOAD ចំរៀងចូលបានដែរ ប៉ុន្តែនៅពេលដែល កូពី កូដ យក
  មកដាក់ក្នុង ប្លកដោយបន្ថែម [audio http://........mp3]ដូចធ្វើរាល់
  ដងប្រែជាចាក់អត់ចេញ ! សូមបងមេត្តាជួយពន្យល់ផង…..!!!

 9. ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ ថា:

  អត់ទេ គេអោយសាក Free 5GBមើល បើពេញចិត្ត មាឌធំជាងនេះ ទើបចំណាយបា្រក់ បើអត់ទេ​ គឺគេអត់អោយ​ យើងចំណាយលុយទេ។ ចំណែក Free 10GB​ នោះគឺដូចគ្នាដែរ អត់បង់បា្រក់ទេ៕

 10. វ៉ាន់ ចំរើន ថា:

  សួរបន្តិចបង ! តើតម្រូវឲចំណាយលុយដែរទេ ?

 11. ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ ថា:

  ជំរាបសួរប្អូនចំរើន! បាទសុខសប្បាយ​ ជាធម្មតាទេអរគុណប្អូន ចុះប្អូនវិញ សុខសប្បាយ យ៉ាងណាដែរ? សង្ឃឹមថាប្អូនក៏សុខសប្បាយដូចបងដែរ។

  ចំពោះការដាក់ បទចម្រៀងនៅក្នុងប្លក់ មុនដំបូងប្អូនត្រូវរក “Storage” បន្ទាប់មកប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះជ្រើសរើសយក “5.GB of free Storage” គឺចុចត្រង់នេះ

  នៅពេលដែលប្អូនបាន Upload Mp3 files រួចហើយ បន្ទាប់មក copy mp3 link file ដាក់ដូចនេះ​ [Audio +your mp3 link file]៕ បើមានសំណួរ​ សួរបងចុះ បងសា្វគមន៍ជានិច្ច ខាងក្រោមនេះគឺជាគំរូសំរាប់ប្អូន៕​ [Audio http://boxstr.net/files/6807767_vemfi/Khmer%20Oldies%20-%2022%20-%20Track%2022.mp3]

 12. វ៉ាន់ ចំរើន ថា:

  សូមទោសបង វណ្ណ ថនសាន់ !! ខ្ញុំហៅឈ្មោះបងច្រឡំទៅជា
  សំណាង ! ៤បទថាចាក់មិនចេញនោះឥឡូវចេញហើយគឺបទទី..
  ៥៣.ពីនាយដល់អាយ
  ៥៤.មួយកំផ្លៀងអនុស្សាវរីយ៍
  ៥៥.អ្នកគ្រូក្រមុំ
  ៥៦.កញ្ញាថ្ពាល់ផ្អែម

 13. វ៉ាន់ ចំរើន ថា:

  ជំរាបសួស្តិ៍បងសំណាងម្តងទៀត ! មានបទខ្លះនៅទីនេះ
  ខ្ញុំអាចដឹងចំណងជើង..បទទី
  ៤១.ចំរៀងស្នេហា
  ៤២.កុងសែប្រមឹក
  ៤៣.ជីវិតក្នងភ្លើងសង្គ្រាម
  ៤៤.លុះក្ស័យបងស្មោះ
  ៤៥.ស្រីណាហ៊ានវាយស្រីនោះគូខ្ញុំ
  ៤៦.អត់ស្គាល់
  ៤៧.ទឹកជ្រោះអនុស្សាវរីយ៍
  ៤៨.ដួងព្រះចន្រ្ទា
  ៤៩.ស្នេហ៍ឋានតុសិត
  ៥០.សម្ផស្សអ្នកគ្រូពេទ្យ
  ៥១.លាហើយកូលាបបាត់ដំបង
  ៥២.អត់ស្គាល់
  ៥៣.៥៤.៥៥.៥៦ ខ្ញុំចាក់អត់ចេញ
  ៥៧.ស្នេហាបឋមវ័យ
  ៥៨.ស្នេហាអង្គារបុស្ស
  ៥៩.រំដួលភ្នំសំពៅ
  ៦០.អត់ស្គាល់
  បទទាំងនេះខ្ញុំធ្លាប់ចាក់ក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុ រីឯចំណងជើងខ្ញុំស្គាល់តាម
  រយះស៊ីឌី ហើយអ្នកផលិតស៊ីឌីខ្លះគាត់រក្សាភាពដើមនៃចំណងជើង
  ខ្លះអត់ ប្រហែលមកពីគាត់អត់ស្គាល់ចំណងជើងពិតក៏មិនដឹង !!

  • ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ ថា:

   ជំរាបសួរប្អូនចំរើន! សុខសប្បាយទេហ្នឹង!? អរគុណប្អូនច្រើនហើយ​ ដែលបានជួយផ្តល់​នូវចំណងជើង​ បទចម្រៀងទាំងនោះ។ ជាពិសេស រីករាយណាស់ ដែលបានស្គាល់ប្អូន បងស្វាគមន៍ប្អូនជានិច្ច។ អរគុណម្តងទៀត ចំពោះចំណងជើង បទចម្រៀង​និងឆ្លៀតពេល​​ មកលេងនឹងបង សូមប្អូនជួបតែសំណាងល្អ៕

 14. cambomaths ថា:

  សូមលោក​ពូ​ជួយ​ដាក់ចំណង​ជើង​ផង ព្រោះងាយ​មើល!
  អរគុណ​ច្រើន​សម្រាប់ការ​ចែក​រំលែក!

  • ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ ថា:

   អរគុណចាំពូដាក់ជូន តាមពិតពូចង់ដាក់ដែរប៉ុនែ្ត អត់ដឹងច្បាស់ ពីចំណងជើង បទចម្រៀង ព្រោះបទចម្រៀងខ្លះបានថតចេញពីវិទ្យុ៕

  • ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ ថា:

   ជំរាបសួរក្មួយ
   មិនអីទេចាំពូដាក់ជូនណាក្មួយ! ប៉ុនែ្តបទខ្លះ ពូដូចជាភេ្លចហើយ ព្រោះយូរឆ្នាំពេក។ បើក្មួយចាំចំណងជើង បទចម្រៀងទាំងនោះ សូមជួយដាក់ផង អរគុណទុកជាមុន​ សូមជួបតែសំណាងល្អណាក្មួយ៕

   • cambomaths ថា:

    បទខ្លះក៏ខ្ញុំ​មិន​ស្គាល់ចំណង​ជើង​ច្បាស់ដែរ! តែ​បើបទណា​ដែល​ខ្ញុំ​ស្គាល់​នឹង​ប្រាប់លោក​ពូ​ដែរ…!

   • ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ ថា:

    រាត្រីសួរស្តីក្មួយ! អរគុណ ដែលក្មួយ​មានបំណង​ជួយផ្តល់​នូវចំណងជើង​​​ បទចំរៀងដល់ពូ។

 15. ជំរាប​សួរ​ម្ចាស់​ប្លុក! សុខសប្បាយ​ទេ? សុំ​សួរ​មួយ​តើ​បង​មាន​បទ “ទុំ​មុន​ស្រគាល​ទេ?” ច្រៀង​ដោយ​អ្នក​ស្រី រស់ សេរី​សុទ្ធា តាម​ខ្ញុំ​ចាំ។

  • ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ ថា:

   បាទជំរាបសួរ!
   សុខសប្បាយទេណាប្អូន អរគុណ ចំណែកប្អូនសុខសប្បាយដែរទេ?។ បទហ្នឹង! បងមានតើ! សូមប្អូនទៅយកនៅទីនេះគឺ បទទី២១ អរគុណ ​ដែលបាន​ ចូលលេងនឹងបង សូមជួបតែសំណាល្អ៕

 16. sambatt ថា:

  សួស្ដីបាទ!ខ្ញុំនឹងចូលមកស្ដាប់់រាល់់ពេលទំនេរ និងអផ្សុក។
  សូមអរគុណម្ដងទៀត។ស្ដាប់់ចំរៀងពីសម័យដើម នំាចិត្តអាឡោះអាល័យ
  ហើយស្ដាយស្រណោះកាលអ្វីៗដែលខ្មែរយើងទទួលរងការបាត់់បង់់និងខូចខាត
  តែឬក៏នំាចិត្តរឹតស្រលាញ់់សិល្បៈចំរៀងខ្មែរ និងអ្នកចំរៀងខ្មែរល្បីៗទំាងពីដើមនិងបច្ចុប្បន្នផងដែរ។

  • ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ ថា:

   បាទ!សា្វគមន៍សម្បត្តិជានិច្ច ពេលណាអផ្សុកចូលមកលេងចុះ ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ នៅកំដ៏អារម្មណ៍គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។

 17. sambatt ថា:

  អរគុណ។ខ្ញុំចូលចិត្តណាស់់ចំរៀងស៊ីនស៊ីសាមុតនិងរស់សេរីសុទ្ធា

  • ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ ថា:

   សួរស្តី!​ sambatt អរគុណដែលបានចូលលេង ហើយនិងចូលចិត្ត​ស្តាប់ចំរៀងទាំងអស់នោះ៕

   • វ៉ាន់ ចំរើន ថា:

    ជំរាបសួស្តិ៍បងសំណាង ! រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់ !!បងសុខសប្បាយទេ ? ឃើញថាប្លករបស់បងនេះមានបទចំរៀង
    ពិរោះៗច្រើនណាស់ ! ខ្ញុំជាជនចំណូលថ្មី ទើបបង្កើតប្លកបាន
    មួយខែគត់គិតមកដល់ថ្ងៃនេះ !ខ្ញុំចង់ទាញបទចំរៀងMP3
    ពីកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំដាក់ក្នុងប្លក តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះ ? សូមបង
    ជួយប្រាប់ផង !!!

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s